Notowania

TPE Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za I półrocze 2018 r. oraz za II kwartał 2018 r.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za: (a) I półrocze 2018 r. Przychody ze sprzedaży: 9 202 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 187 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Wydobycie: (66) mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 592 mln zł - EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 329 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 326 mln zł EBIT (zysk operacyjny): 948 mln zł Zysk brutto: 719 mln zł Zysk netto: 563 mln zł Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 480 mln zł (b) II kwartał 2018 r. Przychody ze sprzedaży: 4 377 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 895 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Wydobycie: (76) mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 126 mln zł - EBITDA segmentu Dystrybucja: 691 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 149 mln zł EBIT (zysk operacyjny): 73 mln zł Strata brutto: (73) mln zł Strata netto: (74) mln zł Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 912 mln zł Dług netto na 30 czerwca 2018 r.: 8 419 mln zł Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2018 r.: 2,3x Wybrane szacunkowe dane operacyjne za: (a) I półrocze 2018 r. Produkcja węgla handlowego: 2,53 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 2,50 mln ton Produkcja energii elektrycznej brutto: 7,55 TWh Produkcja ciepła: 6,73 PJ Dystrybucja energii elektrycznej: 26,01 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 25,00 TWh) Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17,20 TWh (b) II kwartał 2018 r. Produkcja węgla handlowego: 1,10 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 1,07 mln ton Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,62 TWh Produkcja ciepła: 1,05 PJ Dystrybucja energii elektrycznej: 12,59 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,09 TWh) Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,93 TWh Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2018 r. (w porównaniu z II kwartałem 2017 r.): a) utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. W konsekwencji nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (wartość netto odpisów) wyniesie 388 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 25/2018 z 27 lipca 2018 r. b) koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w II kwartale 2018 r. o 126 mln zł. W II kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 3 mln zł (brak wpływu na EBITDA). Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2018 r. którego publikację zaplanowano na 22 sierpnia 2018 r.

Inne komunikaty