Notowania

KIN Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 30.07.2018 r.

Zarząd PRIMA PARK S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 30 lipca 2018 r.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odstąpiono od podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad w punktach od 5 do 13, zgodnie z opublikowanym w dniu 4 czerwca 2018 r. projektem uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Park S.A. zwołane na 30 czerwca 2018 r. oraz kontynuowane po wznowieniu obrad w dniu 30 lipca 2018 r. (raport ESPI nr 31/2018). Zarząd Emitenta informuje, iż sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017 zostało skorygowane o uwagi, które udzielił w swojej Opinii Niezależny Biegły Rewident. Z przyczyn niezależnych od Spółki nie została wydana ponowna opinia Biegłego Rewidenta odnosząca się do skorygowanych dokumentów, co skutkuje brakiem możliwości zatwierdzenia punktów od 5 do 13 porządku obrad z dnia 30.06.2018 r. Podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. przedmiotowa uchwała nr 3 zobowiązuje Zarząd Emitenta do wykonania wszystkich czynności zmierzających do zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017 oraz obejmujących udzielenie absolutorium osobom wchodzącym w skład organów Spółki. Zarząd Emitenta informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętej uchwały.

Załączniki

Inne komunikaty