Notowania

KIN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMA PARK S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 30.07.2018 r.

Działając zgodnie z art.70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami) Zarząd PRIMA PARK S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMA PARK S.A. które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 30 lipca 2018 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 24.806 (0,22%) głosów z posiadanych akcji.
1. Arkadiusz Ryczkowski, któremu przysługiwało 24.806 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 100,00% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 30 lipca 2018 r. i które stanowią 0,22% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty