Notowania

CUBEITG: strona spółki
8.08.2018, 18:14

CTG Treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji z dnia 26 czerwca 2018r. - korekta

CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) dokonuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 21/2018 dotyczącego uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 r. („ZWZ”) w związku ze skorygowaniem omyłek i otrzymaniem wypisu aktu notarialnego. Dokonane zmiany nie wpływają na skuteczność uchwał ZWZ.
Główne zmiany w ww. załączniku dotyczą: - skorygowania w całej treści dokumentu omyłkowego wskazania, że 2.379.606 akcji stanowi 7,99% kapitału zakładowego Spółki na poprawne - 15,99% kapitału zakładowego, - opisu przebiegu ZWZ pod treścią uchwał nr 13, 14, - korekty liczby głosów w odniesieniu do uchwały nr 18, 19 i 29 (różnica dotyczy 6 głosów), - usunięcia omyłkowej informacji o nie uczestniczeniu w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych w stosunku do osób nieobecnych na walnym zgromadzeniu. Informacja o zgłoszonych do protokołu sprzeciwach do poszczególnych uchwał znajduje się w ww. załączniku. Treść raportu bieżącego nr 21/2018, w której wskazano, iż podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również treść pozostałych załączników nie ulega zmianie.

Załączniki

Inne komunikaty