Notowania

PARTNER: strona spółki
10.08.2018, 11:06

PRN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości S.A.

Zarząd spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2018 roku:
1. Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 48.000.000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 96.000.000, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 88,89% Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm.).

Inne komunikaty