LOKUM: strona spółki
10.08.2018, 11:40

LKD Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o. o. Lokum Sp. k. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupująca) zawarła w dniu 10.08.2018 r. umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego (Umowa Przyrzeczona) nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/5 położonej we Wrocławiu przy ul. Góralskiej 20, o powierzchni 1,0247 ha (Nieruchomość) wraz z własnością położonych na działkach budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności.
Cena nabycia Nieruchomości w kwocie 10.000.000,00 złotych netto została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 12.300.000,00 złotych. Zakup Nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych Kupującej. Celem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego Kupująca spółka powiększyła swój bank ziemi w obrębie ul. Góralskiej i ul. Robotniczej, który obecnie będzie wynosił ok. 9,5 ha.

Inne komunikaty

Notowania