Notowania

KLEBAINV: strona spółki
16.08.2018, 17:40

KIN Zawarcie umów przedwstępnych zawartych pod warunkiem zobowiązującym do zawarcia umów pożyczek.

Zarząd Prima Park S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 15 sierpnia 2018 r. zawarł z Akcjonariuszami Emitenta (Pożyczkodawcy) 3 umowy przedwstępne zawarte pod warunkiem zobowiązującym do zawarcia umów pożyczek.
Pożyczkodawcy zobowiązali się do udzielenia Emitentowi pożyczek w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł. Pożyczki będą wypłacone pod następującymi warunkami: - uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Spółki, - wyznaczenia przez Sąd do pełnienia funkcji zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Spółki osoby wskazanej przez Emitenta. W przypadku nieziszczenia się ww. warunków w terminie do dnia 31.10.2018 r. roszczenie Emitenta o zawarcie umów pożyczek wygasa. W przypadku ziszczenia się ww. warunków pożyczki będą uruchamiane w transzach. Termin zwrotu pożyczek to 31.12.2020 r. Oprocentowanie pożyczek jest stałe i wynosi 5,00% w skali roku. Roszczenie o zwrot pożyczek zostanie zabezpieczone na nieruchomości Emitenta lub na nieruchomości, która zostanie nabyta ze środków z uruchamianych pożyczek. Osoby reprezentujące spółkę: Krystian Dejk – Prezes Zarządu

Inne komunikaty