Notowania

EMT Informacja odnośnie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2018

Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego w ramach trwającego przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji odnośnie spodziewanych zmian w skonsolidowanych wynikach finansowych za ww. okres.
II kwartał 2018 II kwartał 2017 % wzrost przychody ze sprzedaży 445 380 331 805 34% skonsolidowany zysk netto 11 219 6 482 73% skonsolidowany zysk netto większości 9 211 4 596 100% skonsolidowany zysk netto mniejszości 2 008 1 886 6% W ujęciu: I połowa 2018 roku do I połowy 2017 roku, szacunkowe wartości dla kluczowych pozycji wyników przedstawiają się następująco: I połowa 2018 I połowa 2017 przychody ze sprzedaży 818 000 680 812 EBITDA 30 233 35 018 skonsolidowany zysk netto 19 050 20 829 skonsolidowany zysk netto większości 14 509 16 122 skonsolidowany zysk netto mniejszości 4 541 4 707 Zarząd Spółki identyfikuje, że na wyniki finansowe I półrocza 2018 roku wpływ miały rosnące wolumeny sprzedaży w segmencie SAC (Spent Automotive Catalysts), dobre wyniki w segmencie WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), a także poprawa wyników spółek zależnych, które zostały zakupione w ciągu ostatnich 3 lat. Poza czynnikami operacyjnymi, oddziaływanie na wyniki finansowe miało także osłabienie się kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro. Zarząd Spółki zastrzega jednak, że podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od finalnych wyników, jakie przedstawione zostaną za ww. okres sprawozdawczy, z uwagi na trwający jeszcze proces przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku. Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku zostaną opublikowane w raporcie okresowym, którego termin publikacji zaplanowany został na dzień 28 września 2018 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty