Notowania

CNT: strona spółki
29.08.2018, 12:03

CNT Aktualizacja informacji na temat wniesionego powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Emitenta nr 52/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w przedmiocie wniesienia powództwa przeciwko Spółce o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2018 roku (NWZ) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2018 r. Spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydziału Gospodarczego (Sąd) odpowiedź na pozew wnosząc o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego. W ocenie Spółki uchwała nr 3 NWZ nie nosi w jakimkolwiek zakresie znamion uchwały sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki, jak również mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, a zatem podlegającej uchyleniu na podstawie art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych. W ocenie Spółki również Powód nie wykazał jakoby uchwała nr 3 NWZ lub sposób jej podjęcia spełniały przesłanki pozwalające na uwzględnienie wniesionego powództwa.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty