Notowania

PROMISE: strona spółki
29.08.2018, 16:02

PRO Umowa nabycia udziałów w Spółce APN Promise UAB.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z „Contus Solutions” UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Ramybés 4-70, zarejestrowaną pod numerem 302532460, nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym A.P.N. Promise UAB z siedzibą w Wilnie.
Łączny koszt nabycia udziałów wyniósł 2.800 (słownie: dwa tysiące osiemset) Euro. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od stosowanych standardowo dla tego typu umów. Przedmiotem działalności spółki zależnej APN Promise UAB będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego (help desk).

Inne komunikaty