Notowania

GRAPHIC: strona spółki
5.09.2018, 15:59

WTF Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka , „Emitent”) informuje, że w dniu 04.09.2018 r. zawarta została umowa przedwstępna, której przedmiotem jest zakup przez Emitenta nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Koperkowej 1, obejmujących działki ewidencyjne nr 1422 o pow. 990 mkw. oraz nr 1424 o pow. 404 mkw.
Emitent na powyższej nieruchomości zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną. Dla w/w nieruchomości wydana została przez Prezydenta Miasta Gdyni ostateczna decyzja z dnia 28 września 2017r. nr RAA.6730.188.2017.KR-1067/1 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zawarcie umowy ostatecznej nastąpi pod warunkiem, że Gmina Miasta Gdyni nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz pod zastrzeżonym na rzecz Kupującego warunkiem uzyskania przez Kupującego własnym staraniem i kosztem, zatwierdzenia projektu budowlanego i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawarcie umowy przenoszącej własność (która będzie umową sprzedaży warunkowej z uwagi na art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. O zawarciu umowy przenoszącej własność i jej warunkach Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Łączny koszt nabycia w/w nieruchomości gruntowej, określony został na 730.000,00 zł. Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty