Notowania

CNT: strona spółki
6.09.2018, 21:05

CNT Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 6 września 2018 roku podmiot zależny tj. Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Spółka zależna”, „Zamawiający”) zawarł z Zakładem Budowlano-Montażowy "GRIMBUD" sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (dalej „Wykonawca”) umowę o generalne wykonawstwo budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nr B1, B2, B3 i B5 wraz z drogami, miejscami postojowymi, garażami podziemnymi, niezbędnymi instalacjami oraz infrastrukturą określonymi w Umowie, w sposób zapewniający uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich budynków będących przedmiotem umowy w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica (Umowa) zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej 53 w Krakowie (Inwestycja).
Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, które wynosi 84 305 686,00 zł netto, powiększone o należny podatek VAT, w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane dla budynków B3, B5 nie później niż 4 października 2018 roku, a dla budynków B1 i B2 nie później niż 4 lutego 2019 roku. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 20 miesięcy od rozpoczęcia robót, odpowiednio dla budynków B3 i B5 oraz B1 i B2. Pozostałe warunki umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób zabezpieczenia wykonania umowy przez Wykonawcę, warunki odstąpienia od umowy, kary umowne oraz terminy płatności nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty