Notowania

BUMECH: strona spółki
7.09.2018, 13:49

BMC Wycofanie zastrzeżeń do układu przez Obligatariusza

W nawiązaniu do raportów bieżących o numerach 40/2018, 44/2018 oraz 48/2018 Bumech S.A. w restrukturyzacji informuje, iż dnia 07.09.2018 roku powziął wiedzę na temat tego, że drugi Wierzyciel (Obligatariusz będący osobą fizyczną) spośród trzech, którzy wnieśli zastrzeżenia przeciwko układowi, wycofał je, składając w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy stosowne oświadczenie.

Inne komunikaty