Notowania

PAMAPOL: strona spółki
12.09.2018, 20:53

PMP Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta na V Wspólną Kadencję informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12 września 2018 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Emitenta podjęła uchwały o wyborze:
- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szataniaka, - na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka, - na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Piotra Kamińskiego. W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: 1. Pan Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Pan Mariusz Szataniak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Pan Piotr Kamiński – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, 4. Pan Waldemar Frąckowiak – Członek Niezależny Rady Nadzorczej, 5. Pan Krzysztof Urbanowicz – Członek Niezależny Rady Nadzorczej. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o w delegowaniu Pana Pawła Szataniak, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w stosunku do działalności Zarządu Spółki, w szczególności działalności bieżącej. Czynności nadzorcze Pan Paweł Szataniak będzie pełnił od dnia podjęcia niniejszej uchwały do czasu podjęcia uchwały o zakończeniu delegowania do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych. Jednocześnie w dniu 12 września 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani dotychczasowi jego członkowie tj.: 1. Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny Komitetu Audytu, 2. Krzysztof Urbanowicz - Członek niezależny Komitetu Audytu, 3. Piotr Kamiński - Członek Komitetu Audytu. Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

Inne komunikaty