Notowania

PAMAPOL: strona spółki
12.09.2018, 21:05

PMP Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A

Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu Spółki następujące osoby, powierzając im sprawowanie funkcji Członka Zarządu Spółki:
- Panią Aleksandrę Smorawa, - Pana Tomasza Brandta, - Panią Małgorzatę Bednarek. W związku z powyższym obecny skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco: 1. Pan Krzysztof Półgrabia – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za organizację pracy zarządu, 2. Pan Igor Fortuna – Wiceprezes Zarządu, 3. Pani Aleksandra Smorawa – Członek Zarządu, 4. Pan Tomasz Brandt – Członek Zarządu, 5. Pani Małgorzata Bednarek – Członek Zarządu. Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej nowych Członków Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowi Członkowie Zarządu nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu. Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki

Inne komunikaty