Notowania

RONSON: strona spółki
14.09.2018, 15:08

RON Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE

Zarząd spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie ("Spółka") niniejszym informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE ("NWZA"), które odbyło się 14 września 2018 r. w Rotterdamie, w siedzibie Spółki:
Akcjonariusz: I.T.R. DORI B.V. Liczba posiadanych akcji: 87.449.187 Liczba posiadanych głosów: 87.449.187 Udział w ogólnej liczbie głosów: 53,32% Udział w liczbie głosów na NWZA: 61,73% Akcjonariusz: RN Residential B.V. Liczba posiadanych akcji: 20.900.000 Liczba posiadanych głosów: 20.900.000 Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,74% Udział w liczbie głosów na NWZA: 14,75% Akcjonariusz: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny Liczba posiadanych akcji: 23.800.000 Liczba posiadanych głosów: 23.800.000 Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,51% Udział w liczbie głosów na NWZA: 16,80% *spółki ITR Dori B.V. oraz RN Residential B.V. są pośrednio kontrolowane przez A. Luzon Development and Energy Group Ltd. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty