Notowania

CELTIC: strona spółki
14.09.2018, 17:20

CPD Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 14 września 2018 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 14 września 2018 roku.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty