Notowania

CELTIC: strona spółki
14.09.2018, 17:30

CPD Powołanie Członków Rady Nadzorczej CPD S.A. na nową kadencję

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 14 września 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej CPD S.A. czwartej kadencji.
Na nową kadencję zostali powołani: Pan Wiesław Piotr Oleś, Pan Mirosław Jerzy Gronicki, Pan Andrew Pegge, Pani Gabriela Gryger, Pan Michael Haxby z zachowaniem ciągłości pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz Pan Alfonso Kalinauskas. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 10 w zw. z § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty