Notowania

AQUATECH: strona spółki
19.09.2018, 13:42

AQT Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

Zarząd Aquatech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka") informuje, iż w dniu 14 września 2018 roku Spółka zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie.
Na mocy umowy bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych).  Warunki zawartej przez Spółkę umowy o kredyt nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.”  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Inne komunikaty