Notowania

PULAWY: strona spółki
20.09.2018, 17:25

ZAP Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana dra Krzysztofa Bednarza na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 r.
Pan dr Krzysztof Bednarz z dniem 13 sierpnia 2018 roku został oddelegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki (raport bieżący nr 26/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku). Uchwała o powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu wchodzi w życie z dniem złożenia rezygnacji przez Pana dra Krzysztofa Bednarza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan dr Krzysztof Bednarz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana dra Krzysztofa Bednarza, że nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana dra Krzysztofa Bednarza. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty