Notowania

PAMAPOL: strona spółki
20.09.2018, 18:03

PMP Otrzymanie odpisu postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 września 2018 r. powziął informację o wniesieniu pozwu przeciwko Spółce przez grupę akcjonariuszy mniejszościowych do Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy (Sąd), poprzez fakt, iż w tym dniu otrzymał z Sądu odpis postanowienia z dnia 17 września 2018 r. w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Zgodnie z treścią przedmiotowego postanowienia Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów poprzez wstrzymanie wykonania uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
O podjęciu Uchwały Emitent informował w treści raportów bieżących nr 24/2018 oraz 25/2018/K.

Inne komunikaty