Notowania

BITEVIL: strona spółki
21.09.2018, 10:38

BIT Podpisanie umowy ramowej z One2Tribe sp. z o.o.

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) nawiązując do raportu: ESPI nr 3/2018 z dnia 22 marca 2018 roku oraz ESPI nr 16/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku, informuje, że Emitent w dniu 21 września 2018 roku zakończył negocjacje i podpisał umowę ramową ze spółką One2Tribe sp. z o.o. („Partner”).
Umowa ramowa ustala zasady współpracy pomiędzy Spółką a Partnerem przy rozwoju platformy Emitenta: EraCoin w obszarze marketingu i programów lojalnościowych. Umowa określa ramy świadczenia przez Partnera na rzecz Spółki usług z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy motywacyjnej Partnera, w tym organizacji konkursów, dystrybucji nagród, jak również wykorzystania płatności opartych o technologię blockchain (dostarczaną przez Emitenta) w platformie motywacyjnej Partnera. Podstawą realizacji poszczególnych usług przez Partnera będą poszczególne zamówienia składane przez Spółkę. W ramach umowy Partner udzielił Spółce odpłatnej, okresowej, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na terytorium Rzeczypospolitej do korzystania z funkcjonalności platformy motywacyjnej przez Spółkę w zakresie oraz w celu zgodnym ze złożonym zamówieniem. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa nie zawiera postanowień odnoszących się do kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Partner jest spółką z kilkunastoletnim doświadczeniem na polskim rynku IT, oferującą głównie rozwiązania do motywowania pracowników. Zarząd Emitenta wskazuje, iż w jego ocenie rozpoczęcie współpracy z Partnerem stanowi istotny element rozwój Spółki, który w przyszłości będzie miał wpływ na przychody generowane przez wymienione wyżej projekty. Zarząd informuje ponadto, że warunki ewentualnej współpracy stron w zakresie rozwoju platformy BrandSabbath zostaną ustalone z Partnerem po zakończeniu przez Spółkę prac nad silnikiem EraCoin, który będzie wykorzystywany przez platformę BrandSabbath.

Inne komunikaty