Notowania

PAMAPOL: strona spółki
21.09.2018, 13:50

PMP Zawarcie dwóch umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2018, 23/2018 oraz 31/2018 dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 (Podprogram) organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (KOWR), Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 września 2018 r. powziął informację o podpisaniu dwóch kolejnych umów na dostawy artykułów spożywczych realizowanych w ramach Podprogramu (Umowy).
Na mocy zawartych Umów Emitent i spółka zależna Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW) zobowiązali się do dostarczenia, w okresie od października 2018 r. do 31 maja 2019 r. fasoli białej (Emitent) oraz groszku z marchewką (WZPOW), o wymaganiach jakościowych określonych w Umowach, na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża. Wartość dostaw objętych treścią umowy zawartej przez Emitenta oraz przez WZPOW wynosi odpowiednio ok. 12,5 mln zł brutto i 14 mln zł brutto. Dostawy odbywać się będą w każdym miesiącu realizacji dostaw. W okresie do 31grudnia 2018 r. Emitent oraz WZPOW dostarczą odpowiednio do magazynów organizacji partnerskich od 40% do 60% całkowitej ilości dostaw przewidzianych w poszczególnych Umowach. Zapłata będzie dokonywana na podstawie składanych przez Emitenta oraz WZPOW wniosków sporządzanych odrębnie za dostawy zrealizowane w poszczególnych miesiącach. Emitent oraz WZPOW wnieśli zabezpieczenie należytego wykonania Umów na łączną kwotę ok. 2,7 mln zł. W Umowach przewidziano szereg kar umownych płaconych na rzecz KOWR m.in. w przypadku, gdy KOWR odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta lub WZPOW (w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego artykułu spożywczego), w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego artykułu spożywczego z wymaganiami określonymi w Umowie (30% wartości brutto wadliwej partii artykułu spożywczego), w przypadku niezrealizowania dostawy przewidzianej w harmonogramie dostaw, dostarczenia artykułu spożywczego w ilości niezgodnej z ilością zaplanowaną, dostarczenia artykułu spożywczego po upływie terminu (w wysokości liczonej jako procent wartości brutto artykułu spożywczego niedostarczonego lub dostarczonego z opóźnieniem) i in. KOWR zastrzegła w Umowach prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty