Notowania

PAMAPOL: strona spółki
21.09.2018, 21:14

PMP Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 20 września 2018 r. Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 września 2018 r. otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko Spółce przez grupę akcjonariuszy mniejszościowych do Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy (Sąd). Pozew został złożony przez 21 akcjonariuszy Spółki, którzy głosowali przeciwko uchwale numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała), a po jej powzięciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.
Wymienieni akcjonariusze wnoszą w pozwie o stwierdzenie nieważności Uchwały ewentualnie o jej uchylenie. Powodowie wnieśli również o zabezpieczenie ich roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a Sąd przychylił się do tego wniosku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2018.

Inne komunikaty