Notowania

LWB Wykup obligacji w terminie

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka”) po rozliczeniu w dniu dzisiejszym transakcji, informuje o dokonaniu wykupu 750 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) każda, wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji, z umowną datą wykupu przypadającą na dzień 30 września 2018 r. (niedziela).
Program emisji obligacji został ustanowiony w oparciu o zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę dotyczącą Programu emisji obligacji, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2013 z dnia 23 września 2013 r. Wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji, czyli łącznie 75 000 000 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Wykup obligacji został dokonany zgodnie z terminem przewidzianym w Umowie Programowej.

Inne komunikaty