Notowania

HRL Podjęcie decyzji o przeniesieniu części aktywów Emitenta do spółki zależnej

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 27/2018 z dnia 9 października 2018 roku (dot. podjęcia decyzji o nabyciu aktywów) informuje, iż w dniu dzisiejszym, podjęta została decyzja, iż do przeniesienia udziałów w nieruchomościach zabudowanych oraz lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, tj. Nieruchomości od spółki dominującej Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Śląskie Kamienice S.A.”) dojdzie w wyniku wniesienia Nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego, na pokrycie nowo wyemitowanych akcji przez Emitenta w ramach planowanej emisji akcji w trybie oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (skierowanej wyłącznie do Śląskie Kamienice S.A.), a nie jak zostało wcześniej wskazane w postaci wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Emitent wyjaśnia, iż w wyniku przeprowadzenia wewnętrznych konsultacji, w szczególności z biegłym rewidentem, Nieruchomości będące przedmiotem aportu nie stanowią w ocenie Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w związku z powyższym dokonano modyfikacji w zakresie planowanej procedury, o której mowa powyżej. Emitent informuje, iż wszelkie zmiany ww. informacji będą przekazywane przez Emitenta w ramach właściwych raportów bieżących.

Inne komunikaty