Trwa ładowanie...
bDKnARXF

Notowania

ATCCARGO: strona spółki
11.10.2018, 10:50

ATA Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza Spółki

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w oparciu o powiadomienie o nabyciu i posiadaniu znacznego pakietu akcji Spółki, otrzymane w dniu 11 października 2018 roku od Pana Piotra Nadolskiego, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez wskazanego akcjonariusza Spółki.
Zgodnie z treścią zawiadomienia otrzymanego od Pana Piotra Nadolskiego Emitent przekazuje, iż 4 października 2018 roku Pan Piotr Nadolski nabył akcje na okaziciela Emitenta. W związku z transakcją nabycia akcji, Pan Piotr Nadolski osiągnął 5,24 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A., co oznacza, że Pan Piotr Nadolski przekroczył próg 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki. Liczba akcji Spółki posiadanych przez Piotra Nadolskiego przed zmianą udziału: Akcje na okaziciela  479.028 akcji na okaziciela  7,22 % udział w kapitale zakładowym Spółki  479.028 głosów z akcji  4,97 % udział w ogólnej liczbie głosów Liczba akcji Spółki posiadanych przez Piotra Nadolskiego po zmianie udziału: Akcje na okaziciela  504.475 akcji na okaziciela  7,61 % udział w kapitale zakładowym Spółki  504.475 głosów z akcji  5,24 % udział w ogólnej liczbie głosów Akcjonariusz Piotr Nadolski posiada łącznie 504.475 akcji Spółki. Wszystkie posiadane przez Piotra Nadolskiego akcje dają uprawnienia do wykonywania 504.475 głosów, co stanowi 5,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. oraz 7,61 % kapitału zakładowego Spółki. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bDKnARYn