Notowania

CWA: strona spółki
11.10.2018, 14:15

CWA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia
11 października 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Dawida Borowiaka, tj. osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Dawida Borowiaka łącznie 9.252 akcji Emitenta, w wyniku transakcji dokonanych w dniach 8-10 października 2018 roku. Pan Dawid Borowiak pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty