Notowania

PROMISE: strona spółki
15.10.2018, 15:26

PRO Rejestracja przez KRS podwyższania kapitału spółki zależnej CloudTeam Sp. z o.o.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że uzyskała informację o dokonaniu w dniu 12 października 2018 roku wpisu przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego CloudTeam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. APN Promise S.A. jest właścicielem 214 udziałów CloudTeam Sp. z o.o., stanowiących 25,35% kapitału zakładowego CloudTeam Sp. z o.o. Pan Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu APN Promise S.A. pełni funkcję Członka Zarządu CloudTeam Sp. z o.o. CloudTeam Sp. z o.o. prowadzi działalność szkoleniową.

Inne komunikaty