Notowania

WOLFSTF: strona spółki
18.10.2018, 13:38

WTF Zmiana porządu obrad NWZA zwołanego na dzień 07.11.2018r.

Zarząd Spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje o otrzymaniu w dniu 17.10.2018r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NWZ", zwołanego na dzień 7 listopada 2018r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mirosława Szura przy ul. Graniczna 29/102, 40-017 Katowice, następującego punktu:
1. powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki Spółka działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu ww. punktu do porządku obrad. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego b) w sprawie udzielenia Spółce zgody na zwarcie umów pożyczki z członkiem zarządu i zatwierdzenie czynności prawnej c) powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: Jest: § 1 1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Technology Fund S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Ma być: §1 1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: Wolfs Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Development S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Do niniejszego raportu załączono projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad NWZ.

Załączniki

Inne komunikaty