Notowania

BML Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał roku 2018

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje o zmianie daty przekazania przez Spółkę raportu kwartalnego za III kwartał, podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2018 z 31 stycznia 2018 r.
Data przekazania kwartalnego raportu za III kwartał 2018 roku zostaje zmieniona z 28 listopada 2018 r. (środa) na 29 października 2018 r. (poniedziałek). Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty