Notowania

AILLERON: strona spółki
25.10.2018, 11:18

ALL Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje, iż akcjonariusz Spółki - IIF SA z siedzibą w Krakowie - w wykonaniu uprawnień osobistych, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz §16 ust. 2 lit. a) w zw. z § 16 ust. 5 Statutu Spółki, powołał do Rady Nadzorczej Ailleron SA Pana Pawła Nowaka.
Pan Paweł Nowak posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT i telekomunikacyjnej. Brał aktywny udział w budowaniu jednej z największych firm informatycznych w Polsce - Comarch S.A. - pełniąc w latach 1996-2002 funkcje dyrektora sprzedaży, dyrektora sektora telekomunikacyjnego i członka zarządu. Jest projektantem i wykonawcą pierwszych rozległych sieci transmisji danych w Polsce, między innymi dla Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange). W latach 2003-2008 jako udziałowiec i wiceprezes zarządu NMG S.A. tworzył strategię produktową i strategię sprzedaży w zakresie systemów automatyki przemysłowej, akwizycji danych pomiarowych i systemów zarządzania mediami energetycznymi. Od 2008 roku specjalizuje się w inwestowaniu na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Jest absolwentem kierunku Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pan Paweł Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Ailleron SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Tym samym Rada Nadzorcza Ailleron SA przedstawia się następująco: - Bartłomiej Stoiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Jan Styczeń - Członek Rady Nadzorczej, - Dariusz Korzycki - Członek Rady Nadzorczej, - Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej, - Paweł Nowak - Członek Rady Nadzorczej. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty