Notowania

CNT: strona spółki
25.10.2018, 16:02

CNT Aktualizacja informacji na temat realizacji kontraktu budowlanego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2017 i 37/2017 dotyczących realizacji kontraktu budowlanego pn. "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze" („Umowa”, „Projekt”), Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 października 2018 r. Spółka powzięła informację o uzgodnieniu w tym samym dniu pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu („Zamawiający”) a Syndykiem Masy Upadłości MAXER S.A. w upadłości ("Wykonawca") zakresu i wartości robót wykończeniowych dotyczących realizacji Projektu w 2019 roku.
Emitent przypomina, że Spółka realizuje Projekt w charakterze Generalnego Podwykonawcy jako Lider Konsorcjum wspólnie z ETP S.A. z siedzibą w Katowicach – Partnerem Konsorcjum. Zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ustalono zakres prac i wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, natomiast Spółka przyjmuje, że w oparciu o dotychczasowe zasady współpracy i uregulowania umowne łączące Konsorcjum jako Generalnego Podwykonawcę z Wykonawcą, przewidywana wartość wynagrodzenia należnego Generalnemu Podwykonawcy za wykonanie robót wykończeniowych uzgodnionych na rok 2019 wyniesie 19,8 mln zł netto. Uzgodnione powyżej wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wynagrodzenia Generalnego Podwykonawcy za zorganizowanie procesu przepuszczania jednostek pływających przez nowo wybudowane obiekty stopnia i regulacji przepływu przez stopień, w szacunkowej kwocie ok. 1,5 mln zł netto. Udział Emitenta w pracach realizowanych przez Konsorcjum jest zbliżony do zakresu prac Partnera Konsorcjum. Na mocy wskazanych powyżej uzgodnień w pozostałym zakresie warunki realizacji Projektu nie uległy istotnym zmianom. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty