Notowania

SKOTAN: strona spółki
30.10.2018, 17:31

SKT Zawarcie umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego

Zarząd Skotan S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 30 października 2018 r. zawarł z Eko Tree s.r.o. z siedzibą w Bardejov (Słowacja) („Zamawiający”) umowę, na mocy której Spółka zobowiązała się do dostawy, wykonania i rozruchu instalacji będących częścią projektu Zamawiającego polegającego na utylizacji odpadów (osadów ściekowych) („Umowa”).
Zawarcie Umowy pozwoli Spółce na wdrożenie wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji przez Spółkę projektu pn. "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" i wypełnienie w terminie warunków określonych w umowie o dofinansowanie, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku. Zakładane jest wykonanie Umowy w dwóch fazach: faza projektowa, która obejmuje zaprojektowanie dedykowanej instalacji oczyszczania gazu syntezowego (moduł 300) i faza wykonawcza, która obejmuje wykonanie i dostawę modułu 300 (oczyszczania gazu syntezowego) , dostawę modułu 400 (moduł kogeneracyjny) oraz ich integrację z instalacją zgazowania odpadów. Faza projektowa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 18 grudnia 2018 roku za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 75 tys. zł netto. Rozpoczęcie fazy wykonawczej wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiającego w terminie do końca lutego 2019 roku, a jej realizacja zostanie wykonana w terminie do dnia 30 października 2019 za wynagrodzenie, które w zależności od wybranego przez Zamawiającego wariantu jej realizacji może wahać się w przedziale od ok. 1,7 mln zł do maksymalnie 2,63 mln zł netto. W ramach Umowy Spółka udziela Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i nieodwołalnej licencji na potrzeby eksploatacji i konserwacji instalacji będącej przedmiotem Umowy oraz udziela gwarancji na roboty budowlano-montażowe na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego instalacji. Zgodnie z treścią Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu instalacji lub etapu robót i dostaw w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku opóźnień w uzyskaniu pozwoleń formalno-prawnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin wykonania ulega przesunięciu o okres tych opóźnień. Spółka wykona przedmiot Umowy siłami własnymi oraz przy pomocy podwykonawców, przy czym za działania i zaniechania podwykonawców Spółka odpowiada jak za swoje własne. Umowa zawiera zapisy dotyczące prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, m.in. jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, stanie się niewypłacalny, złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wydany zostanie nakaz lub podjęta uchwała w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności w zwykłym toku, wierzyciel przejmie w posiadanie jakąkolwiek część majątku Wykonawcy lub w odniesieniu do takiego majątku nastąpi jego zajęcie sądowe, egzekucja lub podobny proces, który pozostanie niezaspokojony przez Wykonawcę lub wystąpi i potrwa co najmniej 30 kolejnych dni przypadek siły wyższej. Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy także z innych ważnych i udokumentowanych powodów jednakże nie później niż do dnia 28 lutego 2019 roku i nie po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o gotowości do realizacji fazy wykonawczej.

Inne komunikaty