Notowania

ARCTIC: strona spółki
2.11.2018, 11:30

ATC Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku

Zarząd Arctic Paper S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku na dzień 9 listopada 2018 roku.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 12 listopada 2018 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757, z późn. zm.) §80 ust. 2.

Inne komunikaty