Notowania

KVT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 3 grudnia 2018 r.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym planowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty