Notowania

ECHO: strona spółki
8.11.2018, 13:59

ECH Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1127/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. postanowił:
1/ wprowadzić z dniem 9 listopada 2018 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii I spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLECHPS00274”; 2/ notować obligacje, o których mowa w pkt 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ECH1123”. Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty