Notowania

NXB Zawarcie istotnej umowy

W nawiązaniu do raportu nr 25/2018 Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 8 listopada 2018 roku podmiot w 100% zależny od Emitenta - NB Poznań Sp. z o.o. („NB Poznań”) - zawarł z Miastem Poznań – w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu („Zamawiający”) - umowę, której przedmiotem jest „uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego („PRM”) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy – I część zamówienia („Umowa”).
Umowa obejmuje uruchomienie dotychczasowego systemu PRM składającego się ze 109 stacji i 1200 rowerów oraz jego obsługę. Uruchomienie systemu nastąpi do dnia 1 marca 2019 roku. Umowa obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2022 roku. Umowa przewiduje skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji polegającego na: (i) wydłużeniu okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 3 miesiące, z wyjątkiem pierwszego roku funkcjonowania PRM, w którym zwiększenie może wynieść maksymalnie 1 miesiąc, (ii) zmianie lokalizacji do 20 stacji rowerowych lub do 300 stojaków rowerowych ponad ilość określoną w Umowie. Za uruchomienie i obsługę PRM w ramach zamówienia podstawowego NB Poznań przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 14.293.584,00 zł brutto. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu za okresy miesięczne, w których PRM będzie dostępny dla użytkowników (marzec – listopad). Umowa przewiduje kary umowne należne Zamawiającemu m.in. za: (i) zwłokę w uruchomieniu PRM w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki (ii) odstąpienie NB Poznań od Umowy z przyczyn zależnych od NB Poznań w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie NB Poznań, (iii) odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od NB Poznań w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie NB Poznań. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia m.in. z powodu istotnego naruszenia przez NB Poznań warunków Umowy (np. trzydniowej przerwy w obsłudze systemu). Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-21
NXB Zawarcie istotnej umowy
73,00
0,00
2019-01-30
NXB Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
57,80
+4,50
2019-01-25
NXB Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
60,00
-3,67
2018-12-31
NXB Zawarcie aneksu do istotnej umowy
77,00
0,00
2018-12-21
NXB Aktualizacja prognozy wyników finansowych za rok 2018
78,20
-1,79
2018-12-14
NXB Wybór oferty Nextbike Polska S.A.
84,80
-3,30
2018-11-22
NXB Zawarcie umowy kredytowej
77,40
0,00
2018-11-20
NXB Zawarcie umowy kredytowej
74,00
+4,32
2018-11-15
NXB Zawarcie istotnej umowy
82,80
-5,80
2018-11-08
NXB Zawarcie istotnej umowy
82,80
0,00