Notowania

IMPEL: strona spółki
8.11.2018, 18:01

IPL Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta wyniku kontroli prowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego

W dniu dzisiejszym (tj. 08.11.2018 r.) spółce zależnej Emitenta, tj. Hospital Service Company Sp. z o.o. spółka komandytowa (Spółka) doręczono Wynik kontroli (Nr 452000-CKK-51.500.30.2017.70) Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu („UCS”) w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2015 r. („Wynik kontroli”).
Wynik kontroli, sporządzony na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, został wydany w toku prowadzonej przez UCS kontroli celno-skarbowej. W Wyniku kontroli wskazano nieprawidłowości w zakresie rozliczenia podatku VAT, skutkujące jego zaniżeniem w wysokości 28.230 tys. zł. W ocenie UCS wynikają one z niewłaściwego zastosowania zwolnienia z podatku VAT, w stosunku do świadczonych usług na rzecz podmiotów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza. W ocenie Spółki, zwolnienie z VAT było stosowane w sposób prawidłowy, ponieważ Spółka posiada status podmiotu leczniczego, a usługi świadczone przez Spółkę spełniają przesłanki ustawowe do zwolnienia z VAT, a w szczególności służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W ocenie Spółki Organ nie wziął pod uwagę faktu, że zwolnienie z VAT usług świadczonych przez Spółkę było przedmiotem interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, wydanej Spółce w 2012 roku. We wspomnianej interpretacji Minister Finansów potwierdził prawo Spółki do korzystania ze zwolnienia z VAT, zatem zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, Spółce przysługuje ochrona interpretacyjna, przejawiająca się m.in. brakiem możliwości ustalenia po stronie Spółki zaległości podatkowej w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo wskazać należy, iż w takim samym stanie faktycznym, w zakresie podatku VAT za 2014 r., wydana została decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 19.04.2018 r. (nr 0201-IOV1.4103.181.2017) potwierdzająca prawidłowość rozliczeń podatkowych Spółki w zakresie podatku VAT. Spółka nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w Wyniku kontroli, dlatego też nie zamierza skorzystać z prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowych zgodnie z treścią ustaleń Wyniku kontroli. Rozstrzygnięcie nie jest ostateczne, bowiem kontrola następnie przekształci się w postępowanie podatkowe. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty