Notowania

ENEA: strona spółki
8.11.2018, 18:22

ENA Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres I - III kwartał 2018 roku

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) w dniu 8 listopada 2018 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za okres I - III kwartał 2018 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki, które zostały zaprezentowane poniżej.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za okres I - III kwartał 2018 roku: Przychody ze sprzedaży netto: 9.384 mln zł EBITDA: 1.973 mln zł EBIT: 920 mln zł Zysk netto: 620 mln zł Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 584 mln zł. Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności: Obrót: 38 mln zł Dystrybucja: 872 mln zł Wytwarzanie: 663 mln zł Wydobycie: 400 mln zł Wybrane dane operacyjne: Produkcja węgla netto: 6,82 mln ton, Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 19,94 TWh, Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 14,935 TWh, Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 15,862 TWh. Na wstępny wynik EBITDA Grupy Kapitałowej ENEA w okresie I - III kwartał 2018 roku wpływ miały następujące zdarzenia: - Obszar Obrót – w obrocie detalicznym w całym okresie 2018 roku najistotniejsze znaczenie miał fakt, iż wzrost wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie zrekompensował wzrostu kosztów związanych z obowiązkami ekologicznymi oraz zakupem energii elektrycznej; obrót hurtowy pozostawał pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2; - Obszar Dystrybucja – stabilny wynik generowany w tym obszarze tradycyjnie wspierany był wzrostem wolumenu sprzedaży usług dystrybucji; w omawianym okresie odnotowano wzrost wyniku pozostałej działalności operacyjnej głównie w związku z otrzymanymi odszkodowaniami, niższymi rezerwami dot. majątku sieciowego i wzrostem wartości przychodów z nieodpłatnie przyjętych środków trwałych w wyniku usuwania kolizji na majątku sieciowym; - Obszar Wytwarzanie – wynik pozostawał pod wpływem szeregu czynników: a) wytwarzanie konwencjonalne: obok zwiększenia mocy wytwórczych w stosunku do 2017 roku zanotowano szereg ograniczeń w dyspozycyjności bloków wytwórczych związanych z remontami planowanymi, pracami modernizacyjnymi związanymi z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT, przeglądami gwarancyjnymi, o których Emitent informował również w poprzednich okresach roku 2018; wynik obszaru pozostawał pod presją sytuacji rynkowej w zakresie obrotu energią elektryczną, rosnących kosztów zmiennych produkcji (przede wszystkim w odniesieniu do cen węgla energetycznego, jego transportu oraz uprawnień do emisji CO2), nie bez znaczenia pozostaje zmniejszający się poziom darmowych praw do emisji dwutlenku węgla; b) wytwarzanie oparte o odnawialne źródła energii odnotowało w całym okresie 2018 roku wyższe wyniki niż w porównywalnym okresie 2017 roku na co najistotniejszy wpływ miały rosnące przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wspierane przez wyższe ceny zielonych certyfikatów; - Obszar Wydobycie – po trudnościach I kwartału, kolejne okresy wspierane stabilizacją poziomu wydobycia oraz wzrostem ceny sprzedaży pozwoliły na odbudowanie wyników do poziomu odnotowanego w porównywalnym okresie roku 2017. Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za okres I - III kwartał 2018 roku: Przychody ze sprzedaży netto: 3.423 mln zł EBITDA: - 18 mln zł EBIT: - 19 mln zł Zysk netto: 712 mln zł Na wstępny jednostkowy wynik netto ENEA S.A. za okres I - III kwartał 2018 roku miały wpływ dwa czynniki: - ujemny wynik na działalności operacyjnej związanej ze sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców końcowych, gdzie wzrost wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej nie rekompensował istotnych wzrostów po stronie kosztów w odniesieniu do obowiązków ekologicznych oraz cen energii elektrycznej na rynku hurtowym; - pozytywny wynik na działalności finansowej będący pochodną stabilnej działalności spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENEA. Jednocześnie Emitent informuje, iż w wyniku wdrożenia MSSF 15, skutki umów dla których Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA są agentami, prezentowane są w przychodach w wartościach netto, co w sposób istotny wpływa na obniżenie pozycji przychodów i kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ale pozostaje bez wpływu na wynik działalności operacyjnej poszczególnych Spółek. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2018 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2018 roku.

Inne komunikaty