Notowania

ADV Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii O

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 8 listopada 2018 roku powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii O oraz zmiany Statutu Emitenta zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 20 sierpnia 2018 roku.
Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o 162.000,00 zł poprzez emisję 1.620.000 akcji serii O. Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.178.434,60 zł i dzieli się na 11.784.346 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: a) 1.000.000 akcji serii A; b) 4.529.160 akcji serii B (w tym 1.700.000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy na walnym zgromadzeniu); c) 297.550 akcji serii C; d) 364.166 akcji serii D (akcje imienne); e) 495.970 akcji serii E; f) 250.000 akcji serii F; g) 200.000 akcji serii G; h) 500.000 akcji serii H; i) 1.500.000 akcji serii I; j) 297.500 akcji serii J; k) 730.000 akcji serii M; l) 1.620.000 akcji serii O. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 13.484.346. Zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 20 sierpnia 2018 roku, zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki polegała na nadaniu mu następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.016.434,70 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.178.434,60 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 10.164.347 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) i nie więcej niż 11.784.346 (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie: a) 1.000.000 (milion) akcji serii A; b) 4.529.160 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji serii B; c) 297.550 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii C; d) 364.166 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji serii D; e) 495.970 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji serii E; f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F; g) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii G; h) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii H; i) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii I; j) 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii J; k) 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M; l) nie więcej niż 1.620.000 (milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii O.” W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty