Notowania

R22: strona spółki
8.11.2018, 19:19

R22 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.

Zarząd R22 spółka akcyjna "Spółka" na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) niniejszym informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2018 roku, na godzinę 14:00 (poprzedni termin) na dzień 05 grudnia 2018 roku, na godzinę 14:00 i w związku z tym zwołuje na dzień 05 grudnia 2018 roku, na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).
Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia związana jest z technicznymi problemami Spółki z przekazaniem do KDPW informacji o planowanym pierwotnym terminie Walnego Zgromadzenia, a tym samym nie zachowaniem wymaganego terminu poinformowania KDPW o planowanym Walnym Zgromadzeniu. Z uwagi na powyższe Spółka postanowiła zmienić termin odbycia Walnego Zgromadzenia z 22 listopada 2018 r. na dzień 05 grudnia 2018 roku. Załączniki – ogłoszenie o zmianie terminu i zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, materiały Podstawa prawna: Zgodnie z § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty