Notowania

ECHO: strona spółki
8.11.2018, 22:14

ECH Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

Zarząd Echo Investment S.A. przekazuje poniżej treść uchwały podjętej w dniu dzisiejszym w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
UCHWAŁA Zarządu Echo Investment S.A. w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 z dnia 8 listopada 2018 § 1 Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust 3 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 wykazało zysk netto w wysokości 632.496.013,86 złotych; postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 (dalej Zaliczka Dywidendowa) na następujących zasadach: 1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 206.345.291,00 zł (dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100) tj. 0,50 zł na 1 akcję (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. zbadanym przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy (Fundusz Dywidendowy) oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 2. Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 412 690 582. 3. Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona w dniu 19 grudnia 2018r. (Data Wypłaty Zaliczki Dywidendowej). 4. Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 12 grudnia 2018r. tj. na 7 dni przed Datą Wypłaty Zaliczki Dywidendowej. § 2 Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem: a) uzyskania zgody Rady Nadzorczej w terminie do Daty Wypłaty Zaliczki Dywidendowej; b) zbadania przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., w którym potwierdzona zostanie zakładana wysokość zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Inne komunikaty