Notowania

KVT Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku

Zarząd Spółki Krynica Vitamin S.A. S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 listopada 2018 roku do Spółki wpłynęło datowane na ten sam dzień żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku (NWZ), przekazane na podstawie art. 401 § 1 i 4 kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza, posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, tj. Zinat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz).
W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, iż porządek obrad NWZ, opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu następującego punktu do porządku obrad o podanej niżej treści: - "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu", któremu przypisuje się punkt 7 porządku obrad, numeracja pozostałych punktów porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie. Spółka poniżej przekazuje również nowy, uzupełniony porządek obrad NWZ uwzględniający powyższe żądanie: Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje zgłoszony przez Akcjonariusza Spółki projekt uchwały dotyczącej dodanego punktu porządku obrad.

Załączniki

Inne komunikaty