Trwa ładowanie...
bEUdQhLV
Notowania
ALTA: strona spółki
12.11.2018, 16:59

AAT Wniesienie apelacji od wyroku Sądu z dnia 3.10.2018r. w sprawie z powództwa Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 19.09.2016 r. i raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 4.10.2018 r., Zarząd ALTA S.A. („Spółka”) informuje, że po zapoznaniu się z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy („Sąd”), wraz z jego uzasadnieniem, wydanym w dniu 3.10.2018r. w sprawie z powództwa Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przeciwko Spółce, stwierdzającym nieważność uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 r. oraz zasądzającym od Spółki na rzecz Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego („Wyrok”), oraz po rozważeniu zasadności zaskarżenia Wyroku, podjął decyzję o złożeniu w dniu 12.11.2018 r. apelacji od Wyroku („Apelacja”).
Spółka w Apelacji zaskarżyła Wyrok w całości i wniosła m.in. o zmianę zaskarżonego Wyroku i oddalenie powództwa w całości, ewentualnie, w razie stwierdzenia ku temu podstaw, o uchylenie zaskarżonego Wyroku i przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DZ.U z 2018r. poz. 757).

Inne komunikaty

bEUdQhMD