Notowania

PRO Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz jednostkami administracji publicznej.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, w dniu 13 listopada 2018 roku otrzymała podpisaną Umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). „Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Państwowej”.
Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma prawo sukcesywnie dokonywać w swojej instytucji instalacji produktów Microsoft (lub równoważnych) objętych przedmiotem Umowy, stosownie do występujących potrzeb na podstawie zamówień, w terminie 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2019 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy. Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft oraz usług wsparcia w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Enterprise Agreement” (MEA) dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wynagrodzenie APN Promise S.A. z tytułu wykonania umowy nie może przekroczyć 30.000.000,00 zł brutto, w tym 23% VAT. Ponadto w dniu 13 listopada 2018 roku Spółka otrzymała 14 podpisanych umów z jednostkami rządowymi na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft oraz usług wsparcia w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” (MPSA) lub produktów równoważnych, na łączną wartość 12.740.757,00 zł. Warunki finansowe umowy oraz kary umowne nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty