Notowania

KBDOM: strona spółki
16.11.2018, 21:54

KBD QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego


Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”,„Emitent”) informuje o korekcie skonsolidowanego rozszerzonego raportu za pierwszy kwartał 2018r. opublikowanego przez spółkę w dniu 25.05.2018r.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż:

1/Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy, zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, zostało zmienione w związku z koniecznością prezentacji w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2018 roku korekt wprowadzonych do sprawozdania finansowego za 2017 rok. W wyniku wprowadzonych korekt suma bilansowa uległa zmniejszeniu o kwotę 1.626 tys. złotych.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2018 roku nie uległ zmianie.

2/ Sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy, zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, zostało
zmienione w związku z koniecznością prezentacji w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2018 roku korekt wprowadzonych do sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz uwzględnieniu wpływu tych korekt na rachunek zysków i strat za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2018.
W wyniku wprowadzonych korekt suma bilansowa uległa zmniejszeniu o kwotę 779 tys. złotych, a wynik finansowy uległ zwiększeniu o kwotę 11 tys. złotych.

Zmianie uległy również poszczególne  noty prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

Korekty raportów za 2017 rok oraz za pierwsze półrocze 2018r., po przeprowadzonym badaniu przez biegłego rewidenta, Emitent  przekazał do publicznej wiadomości w dniu 9 listopada 2018r.

Mając powyższe na uwadze Zarząd przekazuje w dniu dzisiejszym korektę raportu za pierwszy kwartał 2018r. poprzez jego publikację w pełnym zakresie.

Szczegółowa podstawa prawna

§15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty