Notowania

TOYA: strona spółki
20.11.2018, 16:40

TOA Powołanie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Zarząd TOYA S.A. we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A., że na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) i § 16 ust. 2 Statutu Emitenta oraz w związku z rezygnacją Pana Tomasza Koprowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 29 sierpnia 2018 r., powołało do 7-osobowego składu Rady Nadzorczej Emitenta, na okres wspólnej 3-letniej kadencji rozpoczętej z dniem 29 czerwca 2017 r., Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Beaty Szmidt.
Pani Beata Szmidt w 1990 roku ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako wieloletni akcjonariusz znający specyfikę działalności Emitenta od dnia 5 grudnia 2001 r. do dnia 23 marca 2006 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pani Beata Szmidt nie jest zatrudniona w Spółce na umowę o pracę. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez powołanego członka Rady Nadzorczej, Pani Beata Szmidt nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty