Notowania

GPW: strona spółki
27.11.2018, 19:47

GPW Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, że w dniu 27 listopada audytor („KPMG”) zakończył analizy dotyczące kwestii ujęcia kosztów z tytułu wpłat, które przekazywane są przez GPW na rzecz Polskiej Fundacji Narodowej („Fundacja”, „PFN”) i podjął decyzję o zmianie sposobu ujmowania dokonywanych wpłat.
GPW, jako jeden z fundatorów utworzonej w 2016 r. Polskiej Fundacji Narodowej („Fundacja”, „PFN”), zobowiązana jest do corocznego przekazywania środków finansowych na cele działalności statutowej Fundacji w formie 11 płatności od daty utworzenia Fundacji. Łączne zaangażowanie finansowe Spółki w działalność PFN zgodnie z aktem założycielskim Fundacji zostało ustalone na poziomie 19 500 tys. zł. Do dnia 30 września 2018 r. Spółka dokonała zasilenia funduszu założycielskiego PFN w łącznej kwocie 7 500 tys. zł., w tym po 3 000 tys. zł w pierwszych dwóch latach (tj. odpowiednio w roku 2016 i 2017) i 1 500 tys. zł w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 r. Po przeprowadzeniu analiz przez KPMG podjęto decyzję odnośnie retrospektywnej zmiany księgowego ujęcia wpłat na rzecz PFN polegającej na zdyskontowaniu wartości przyszłych wpłat, do których była zobowiązania GPW na dzień 31.12.2016 r. i ich jednorazowym ujęciu w „Pozostałych kosztach” w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy za rok kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz drugostronnie w „Pozostałych zobowiązaniach” w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. (12 014 tys. zł w części długoterminowej, 2 646 tys. zł w części krótkoterminowej). Wartość zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 12 014 tys. zł (w tym część długoterminowa 10 830 tys. zł i część krótkoterminowa 1 184 tys. zł). Odpowiednio, Spółka skorygowała ujęte poprzednio w sprawozdaniach z całkowitych dochodów Grupy za lata 2016 i 2017 koszty opłat na rzecz PFN. W konsekwencji korekty, kapitał własny Grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 14 660 tys. zł a na dzień 31 grudnia 2017 o kwotę 12 014 tys. zł (zostało to odpowiednio przedstawione w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym). Ponadto, zysk netto za rok kończący się 31 grudnia 2016 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 14 660 tys. zł a zysk netto za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. uległ zwiększeniu o kwotę 2 646 tys. zł. Odpowiednio, zysk netto za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2017 r. uległ zwiększeniu o kwotę 2 734 tys. zł, zysk netto za okres 3 miesięcy kończący się 30 września 2017 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 87 tys. zł. Ponadto zysk netto za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2018 r. uległ zwiększeniu o kwotę 1 263 tys. zł w porównaniu do zysku netto jaki zostałby osiągnięty w przypadku zastosowania poprzedniego ujęcia księgowego. Korekta wpłynęła również na wybrane pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2017 r. Zmieniły się odpowiednio: zysk netto uległ zwiększeniu o kwotę 2 734 tys. zł; zmiana stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych wyniosła 1 912 tys. zł (przed korektą 0 tys. zł); zmiana stanu pozostałych zobowiązań (z wyłączeniem zobowiązań inwestycyjnych i z tyt. dywidendy) wyniosła 73 374 tys. zł (przed korektą 72 552 tys. zł). Pozostałe dane zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy kapitałowej GPW za III kwartał 2018 r. zostały podane prawidłowo. Skorygowany Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r. Spółka przekaże do publicznej wiadomości przez system ESPI. Podstawa prawna: § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-10
GPW Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
37,40
-1,07
2019-10-03
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.
40,05
-2,87
2019-10-01
GPW Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 2019 r.
40,05
-2,62
2019-10-01
GPW Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
40,05
-2,62
2019-10-01
GPW Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 1 października 2019 r.
39,95
+0,13
2019-09-04
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
40,10
-0,37
2019-08-07
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 sierpnia 2019 r.
40,00
-0,13
2019-08-06
GPW Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 sierpnia 2019
39,40
+1,52
2019-07-31
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
38,90
0,00
2019-07-15
GPW Złożenie weksla zabezpieczającego wykonanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie budowy platformy transakcyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
43,90
+0,91