Notowania

SFINKS: strona spółki
28.11.2018, 16:23

SFS Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 - „Podjęcie przez Zarząd Sfinks Polska S.A. uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego” informuje, że w dniu 28 listopada 2018 r. podjęta została uchwała nr 1 Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P o poniższej treści:
Uchwała numer 1 z dnia 28 listopada 2018 r. Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P Zarząd spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie uchwały numer 21 (dwadzieścia jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Rafała Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A 1503/2017 (tysiąc pięćset trzy łamane przez dwa tysiące siedemnaście) oraz uchwały numer 1 z dnia 10 października 2018 r. Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki, postanawia: § 1 1.Ustala się cenę emisyjną akcji serii P emitowanych na podstawie ww. uchwały Zarządu Spółki na kwotę 1 zł (słownie jeden złoty) za jedną akcję serii P. 2.Ustalenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane pod warunkiem zawieszającym wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2 Ustala się termin na zawarcie umów o objęciu Akcji Serii P do dnia 31.12.2018 r. § 4 Ustala się termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P do dnia 31.12.2018 r. § 5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 1 z dnia 28 listopada 2018 r. wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego. Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Inne komunikaty